000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Our Belief | Nepali Speaking Christian Students and Professionals

 Apostles’ Creed

I believe in God, the Father almighty,
creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit
and born of the virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
The third day he rose again from the dead.
He ascended to heaven
and is seated at the right hand of God the Father almighty.
From there he will come to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit,
the holy universal church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting.
Amen.


विश्वासको सार

म विश्वास गर्दछु एक इश्वर सर्व शक्तिमान पिता,
स्वर्ग र पृथ्वी शृष्टि गर्नुहुनेमाथि |

अनि उहाँको एकले पुत्र , हाम्रा प्रभु येशु ख्रिस्टमाथि ,
जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भ धारण हुनुभयो,
कन्य मरियम देखि जन्मनुभयो,
जसले पन्तियस पिलातासको अधिनमा दुखः भोग्नुभयो ,
जो क्रूसमा टागिनुभयो , मारिनुभयो र गाडिनुभयो,
तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो ,
स्वर्गमा चढी जानुभयो ,
अनि सर्व शक्तिमान पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ ,
जहाँ देखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरुको न्याय गर्नलाई फेरी आउनु हुनेछ |

म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि ,
पवित्र विश्व मण्डलीमाथि ,
पवित्रहरुको संगतिमाथि,
पापमोचनमाथि ,
शरीरको पुनरुत्थानमाथि ,
र अजम्मरी जीवनमाथि |
आमेन|